bayespy.inference.vmp.nodes.beta.BetaDistribution.__init__

BetaDistribution.__init__()