bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.get_mask

ExponentialFamily.get_mask()