bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.lowerbound

ExponentialFamily.lowerbound()