bayespy.inference.vmp.nodes.poisson.PoissonMoments.add_converter

classmethod PoissonMoments.add_converter(moments_to, converter)