bayespy.inference.vmp.nodes.poisson.PoissonMoments.dims

PoissonMoments.dims = ((),)