bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.initialize_from_value

ExponentialFamily.initialize_from_value(x, *args)[source]