bayespy.inference.vmp.nodes.expfamily.ExponentialFamily.load

ExponentialFamily.load(filename)