bayespy.utils.linalg.logdet_cov

bayespy.utils.linalg.logdet_cov(C, ndim=1)[source]