bayespy.utils.linalg.solve_triangular

bayespy.utils.linalg.solve_triangular(U, B, ndim=1, **kwargs)[source]