Python Module Index

b
 
b
bayespy
    bayespy.inference
    bayespy.nodes
    bayespy.plot
    bayespy.utils.linalg
    bayespy.utils.misc
    bayespy.utils.optimize
    bayespy.utils.random